Site-ul proiectului
SOCIOLOG PE PIATA MUNCII

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 
 

 

Proiectul presupune operaţiuni/activităţi care se încadrează în operaţiunile orientative recomandate:

- Dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în universităţi, inclusiv dezvoltarea personalului;

- Dezvoltarea învământului superior bazat pe competenţe (programe de licenţă şi masterat);

- Sprijin pentru dezvoltarea reţelelor între universităţi, institute de cercetare şi companii, pentru dezvoltarea învământului superior, promovarea antreprenoriatului, formarea continuă a cercetătorilor, stimularea şi dezvoltarea carierei în cercetare.

 

Prin contribuția proiectului:

-    dezvoltarea şi reforma curriculară pot fi gestionate într-un mod raţional prin analiza feed-back-ului dinspre zonele pieţeii muncii spre care se îndreaptă absolvenţii instituţiei de învăţământ superior; competenţele cerute de angajatori pot fi comparate cu cele existente şi noi specializări pot fi astfel constituite.

-    informaţiile obţinute pot fi folosite în îndrumarea şi orientarea vocaţională a studenţilor în activităţi de tip career service. Apare oportunitatea creării unor legături de tip multiplex între studenţi şi piaţa muncii prin folosirea alumnilor depistaţi prin tracer study la prezentarea instituţiilor, realizarea unor reţele de trainership.

-    va crește gradul de cunoaștere a  câmpurilor de pe piaţa muncii unde există posibilităţi de angajare pentru absolvenţi, a traseelor de mobilitate şi a gradelor de satisfacţie a absolvenţilor serveşte la o poziţionare generală a instituţiilor de învăţământ superior şi la informarea stake-holderilor.

 

 

Obiectivul general

Creşterea capacităţii instituţiei de a corela calificările specifice cu cerinţele pieţei muncii.

 

Obiective specifice

 

  1. Producerea de informaţie structurată şi relevantă cu privire la absorbţia şi inserţia absolvenţilor de sociologie pe piaţa muncii sub forma unui raport de cercetare (tracer study).
  2.  Organizarea a cel putin 4 dezbateri şi consultări intra si inter-profesionale cu privire la stabilirea profilului calificării de sociolog, la nivel de licenţă si master, în acord cu efortul de implementare a Sistemului Naţional de Calificări în instituţiile de Învăţămînt Superior, şi a instrumentelor universitare curriculare de realizare a acestor calificări universitare.
  3. Îmbunătăţirea conţinutului programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţămîntul Superior.

 

Proiectul răspunde obiectivelor Programului Operaţional POSDRU, ale axei prioritare 1. şi ale Domeniului major de intervenţie 1.2 Învăţămînt superior de Calitate. Proiectul va realiza o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea serviciilor de educaţie în învăţămîntul superior pentru specializarea sociologie, prin asigurarea corelării procesului de educaţie cu cerinţele pieţei muncii într-un domeniu în expansiune în România.

 

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor „Lisabona” printr-un efort de reflectie sistematică şi intervenţie în stabilirea profilului calificării de sociolog, in aşa fel încît aceasta să corespundă cerinţelor pieţei muncii, să faciliteze integrarea rapidă a absolvenţilor de sociologie în viaţa profesională.

 

Proiectul răspunde principalelor obiective operaţionale ale domeniului major de intervenţie. Astfel, 4 din 5 obiective operaţionale sunt atinse in mod direct prin proiectul nostru:

- implementarea sistemului naţional de calificări în instituţiile de învământ superior;

- creşterea capacităţii instituţiilor de învământ superior de a furniza calificări superioare, adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii;

- îmbunătţirea programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învământul Superior;

- consolidarea inovării, cooperării şi a reţelelor între universităţi, mediul de afaceri şi centrele de cercetare.

 

OB.1. Producerea de informaţie structurată şi relevantă cu privire la absorbţia şi inserţia absolvenţilor de sociologie pe piaţa muncii sub forma unui raport de cercetare.

    Output

    Outcome

Raport de cercetare cu privire la inseţia absolvenţilor de sociologie pe piaţa muncii

Raportul de cercetare şi dezbaterile pe marginea lui vor conduce o mai bună orientare a managementului solicitantului în efortul de a creşte relevanţa programelor de studii specifice pentru piaţa muncii.

 

Seminar naţional de analiză şi dezbatere “Sociologia şi piaţa muncii în România”, grupînd reprezentanţii facultăţilor şi departamentelor de sociologie din România

Reprezentanții managementului  facultăţilor de profil din ţară vor fi informaţi şi orientaţi cu privire la utilitatea şi relevanţa studiilor dedicate inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

 

Baza de date cu absolvenţii instituţiei(ultimii 3 ani)

- Se va realiza pentru prima oară o bază de date actualizată şi funcţională care să ofere managementului instituţiei posibilitatea de a lua decizii informate legate de creşterea calităţii programelor de învăţămînt.

 

 

OB.2. Organizarea a cel putin 4 dezbateri şi consultări intra si inter-profesionale cu privire la stabilirea profilului calificării de sociolog, la nivel de licenţă si master, în acord cu efortul de implementare a Sistemului Naţional de Calificări în instituţiile de Învăţămînt Superior, a instrumentelor universitare curriculare de realizare a acestor calificări universitare.

   Output

    Outcome

Raport de cercetare cu privire la profilul calificării de sociolog

Raportul de cercetare şi dezbaterile pe marginea lui vor conduce o mai bună cunoaştere a cerinţelor pieţei muncii pentru competenţe specifice absolvenţilor de sociologie. De aici se va dezvolta un profil al calificării de sociolog, în acord cu cerinţele sistemului naţional de calificări în instituţiile de învăţămînt superior.

 

Dezbateri şi consultări intraprofesionale cu privire la stabilirea profilului calificării de sociolog.

Seminar „Profilul calificării de sociolog”.

Reprezentanții managementului  facultăţilor de profil din ţară vor fi informaţi cu privire la rezultatele cercetărilor desfășurate in cadrul proiectului şi vor participa la discuţii care vor conduce la conturarea unui profil al calificării de sociolog

 

Realizarea (stimularea) unei reţele intraprofesaionale grupînd facultăţile de profil din ţară, care să reflecteze cu privire la profilul calificării de sociolog, introducerea practicilor de analiză periodică a mecanismelor de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii

 

Reprezentanții managementului  facultăţilor de profil din ţară vor avea oportunitatea să dezbată problematica profilului calificării de sociolog în cadrul rețelelor profesionale pornind de la informație structurată realizată în cadrul proiectului si larg disiminată în mediul profesional.

 

OB.3. Îmbunătăţirea conţinutului programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţămîntul Superior.

   Output

   Outcome

Raport de cercetare şi recomandării pentru managmentul facultăţilor de profil cu privire la posibile acţiuni de îmbunătăţire a programelor de licenţă şi masterat.

Strategia de management a solicitantului va considera recomandări rezultate din cercetările efectuate în cadrul proiectului, realizînd îmbunătăţirea programelor de licenţă şi master în conformitate cu cerinţele de pe piața muncii.

 

Realizarea în interiorul instituţiei aplicante a unui “Centru pentru managementul carierei”

 

Centru pentru managementul carierei” va deveni parte din structura instituţiei aplicante, un instrument util atît pentru conducerea instituţiei cît şi pentru studenţi.

 

- E-newsleter publicat semestrial sun egida Centrului.

E-newsleter-ul realizat in cadrul proiectului va aduce periodic studenților, absolvenților si specialiștilor din educație informație utilă cu privire la desfășurarea activităților proiectului.

 
 

 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României